True


PRIVACYVOORWAARDEN

Allereerst wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens. 

 

1.Algemene informatie.

 

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de " Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de "Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is. 

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

 

2.Wie zijn we?

 

Renbow belgium is een totaalleverancier voor exclusieve, professionele & retail haarverzorgingsproducten aan kappers. Bij ons kunt u terecht voor al uw professionele producten en- materialen. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst en de leveringen op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming” . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

 

RENBOW BELGIUM BVBA

Singelken 25 - 9980 Sint-Laureins

info@renbow.be

09 374 74 54

 

3.Uw gegevens en de verwerking ervan.

 

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als totaalleverancier voor professionele producten aan kapsalons, technische ondersteuning en beroepsnoodzakelijke materialen. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;

  • Het leveren van uw bestelling: hiervoor hebben we je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig. Hiermee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. 

  • Uw account: in uw account, als u deze aanmaakt, slaan wij volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailsadres, betaalgegevens en uw bestellingen en favorieten. Wij doen dit zodat u niet telkens deze gegevens opnieuw dient in te geven, dit bespaart heel wat tijd en zo kan u uw favoriete producten sneller terug vinden.

  • Nieuwsbrieven: u kan zich aanmelden op onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van al onze acties, promoties en nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke stellen wij op a.d.h.v. uw gegevens, wat de nieuwsbrief interessanter maakt voor u. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich altijd afmelden op deze brief. Hiervoor voorzien wij telkens een link in de nieuwsbrief.

 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

• omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;

• omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;

• omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende en uitdrukkelijke toestemming.

 

4.Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

 

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

 

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres info@renbow.be 

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres info@renbow.be

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht wordenaan het adres info@renbow.be

 

6.Cookies

 

Opdat de gebruiker van www.o-right.be van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt www.o-right.be gebruik van cookies.

Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de gebruiker van de website. De cookies van www.o-right.be worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van www.o-right.be worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de "help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website www.o-right.be werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Algemene voorwaarden


1.Algemeen

1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan met RENBOW BELGIUM BVBA, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

1.2. De maatschappelijke zetel van RENBOW BELGIUM BVBA, hierna RENBOW is gelegen te  9980 SINT-LAUREINS aan Singelken 25 en zij is gekend onder het ondernemingsnummer 0425.847.222.

1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met RENBOW. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.5. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. Wanneer een aanbieding van RENBOW wordt aanvaard door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

 

2. Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en annulatie

2.1 Alle bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.o-right.be.

2.2 RENBOW geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen die weergegeven worden zijn louter ter illustratie. De omschrijving is gebaseerd op informatie die RENBOW mocht ontvangen van de respectievelijke fabrikant of leverancier. Een foute omschrijving verbindt RENBOW niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of  een schadevergoeding.

2.3 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt RENBOW zich er toe de klant per e-mail te verwittigen binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.5 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op de website www.o-right-be. Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe RENBOW te contacteren.

2.6 De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden voorafgaand aan de verzending van de bestelling. De klant dient hiervoor per e-mail contact op te nemen met RENBOW. De betaling zal binnen de 7 dagen terugbetaald worden door RENBOW.  In het geval de verzending reeds verzonden is kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden.

 

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro en zijn inclusief BTW.

3.2 De klant dient in te staan voor de verzendkosten begroot op €7,00. De verzendkosten worden berekend op de totale bestelling. Indien de totale bestelling het bedrag van €35,00 overschrijdt, is de verzending gratis.

3.3 Bij opgave van foute gegevens door de klant zal een nieuwe verzendkost aangerekend worden begroot op €7,00.

3.4 RENBOW houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

 

4. Betaling

4.1 De klant dient onmiddellijk na  het plaatsen van de bestelling online over te gaan tot betaling via het beveiligde systeem ‘Multisafepay’. Informatie met betrekking tot het betalingssysteem ‘Multisafepay’ kan teruggevonden worden op de website https://www.multisafepay.com/nl_nl/

4.2 De klant kan betalen door middel van Mastercard, Visa en Maestro. 

 

5. Levering

5.1 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor. De levering geschiedt op het voormelde adres binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor RENBOW.

5.2 RENBOW levert haar producten  uitsluitend in België en Frankrijk.

5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 10 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

5.4 Het risico van beschadiging van artikelen berust bij RENBOW tot de levering bij de klant.

 

 6. Herroepingsrecht

6.1 De klant kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform artikel 29 van het Wetboek Economisch Recht. De herroeping dient per e-mail gemeld te worden aan RENBOW.

6.2 De klant dient de artikelen, in originele staat en verpakking, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van RENBOW. De klant dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.

6.3 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.

6.4 RENBOW verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen in originele staat en verpakking.

 

7. Klachten

7.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/facturen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde artikelen blijven, in afwijking van artikel 1583 BW., tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van RENBOW. Zolang er geen integrale betaling is tussengekomen is het verboden voor de klant om de goederen te verpanden of te gebruiken als zekerheid.

8.2 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van RENBOW te wijzen.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 RENBOW is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website www.o-right.be.

9.2 Het is onder andere (niet limitatief) verboden voor de klant om de afbeelding en teksten op de website te kopiëren en wijzigingen aan te brengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RENBOW. 

 

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is RENBOW niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na de te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd.

 

11. Bescherming persoonsgegevens

11.1 De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. In het geval de correcte gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.

11.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslaan in het informaticasysteem van RENBOW. Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten.

11.3 De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een aangetekende ondertekende brief te richten aan RENBOW. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. RENBOW behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 RENBOW kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in haar aanbod.

12.2 RENBOW is geenszins aansprakelijk voor indirecte schade en voor daden van door haar ingeschakelde derden.

 

13. Bevoegdheid

13.1 RENBOW kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar haar maatschappelijke zetel gevestigd is.

13.2 Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Verzending en Retour


5. Levering

5.1 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor. De levering geschiedt op het voormelde adres binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor RENBOW.

5.2 RENBOW levert haar producten  uitsluitend in België en Frankrijk.

5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 10 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

5.4 Het risico van beschadiging van artikelen berust bij RENBOW tot de levering bij de klant.

 

 6. Herroepingsrecht

6.1 De klant kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform artikel 29 van het Wetboek Economisch Recht. De herroeping dient per e-mail gemeld te worden aan RENBOW.

6.2 De klant dient de artikelen, in originele staat en verpakking, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van RENBOW. De klant dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.

6.3 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.

6.4 RENBOW verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen in originele staat en verpakking.

 

7. Klachten

7.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/facturen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden.